П.І.Б.
Телефон

office@sk-kashtan.kiev.ua

Перше правило бізнесу – чини з іншими так, якби ти хотів, щоби чинили з тобою (Ч. Діккенс)
Четвер, 24.01.2019

Повідомлення про проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності

Приватне акціонерне товариство Страхова компанія «Каштан» (місцезнаходження Україна, 01021, м. Київ, Кловський узвіз, будинок 12, офіс 37, Код ЄДРПОУ 32071894) оголошує Конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів аудиту за 2018 рік.

Метою проведення конкурсу є відбір на конкурсних засадах суб’єктів аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності ПрАТ Страхова компанія «Каштан» за 2018 рік. У конкурсі можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності, які відповідають вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а також визначеним нижче критеріям відбору.

Умови та порядок проведення конкурсу

Суб’єкт аудиторської діяльності для участі у Конкурсі має відповідати вимогам, визначеним Законом «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а також таким критеріям:
– суб’єкт аудиторської діяльності включений до розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес»;
– у суб’єкта аудиторської діяльності за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг та такий суб’єкт аудиторської діяльності не має обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг Страховій компанії;
– суб’єкт аудиторської діяльності пройшов перевірку системи контролю якості, що підтверджено відповідним документом Аудиторської палати України;
– за основним місцем роботи має працювати не менше п’яти аудиторів;
– загальна чисельність штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, становить не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності.
– суб’єкт аудиторської діяльності має чинний договір (мінімальний розмір страхової суми за договором страхування – 10 відсотків суми отриманої винагороди за договорами про надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту без урахування ПДВ протягом року, що минув, але не менше 10 мільйонів гривень) страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, укладений відповідно до типової форми договору страхування, затвердженої Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.

 

Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає:

 • підтвердження річної фінансової звітності з метою надання до НКЦПФР (звітність емітента);
 • підтвердження річної фінансової звітності з метою надання до Нацкомфінпослуг (Аудиторський звіт щодо підтвердження річної фінансової звітності);
 • підтвердження річної спеціалізованої звітності страховика (Аудиторський звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика).

Не допускаються до участі в конкурсі суб’єкти аудиторської діяльності, які:

 • не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та цим Умовам;
 • подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію.

Для участі у конкурсі претенденти подають такі документи:

 • коротке резюме про суб’єкта аудиторської діяльності (реєстраційна інформація, види діяльності, посадові особи та інше);
 • наявність передбачених законодавством України ліцензій, свідоцтв, сертифікатів та строк їх дії;
 • цінова пропозиція щодо розміру оплати за договором та розрахунок вартості послуг;
 • лист-запевнення щодо відсутності обмежень надання аудиторських послуг суб’єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, визначених статтею 27 Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”;
 • будь-яку іншу інформацію, яка може бути корисною.

Дата початку проведення конкурсу – 24 січня 2019 року.

Строк подачі документів – до 30 січня 2019 року включно.

Строк підведення підсумків конкурсу – 01 лютого 2019 року.

Подати пропозицію можна за адресою: 01021,  м. Київ, Кловський узвіз, будинок 12, офіс 37 та/або на електронну пошту stanislavs@sk-kashtan.kiev.ua

Контактні особи: Золотько Людмила Львівна, тел. (044) 249-98-63

Дані щодо діяльності та фінансового стану розміщені у загальному доступі на веб-сайті: http://www.sk-kashtan.com.ua/               

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу, не розглядатимуться. Фінансова звітність та інша публічна інформація доступна в розділі «Звітність». Додаткова інформація про діяльність ПрАТ Страхова компанія «Каштан» може надаватись у разі необхідності та відповідно до запиту учасника конкурсу. Результати конкурсу будуть розглянуті Наглядовою радою ПрАТ СК «Каштан», на яку покладені функції аудиторського комітету.

Про результати конкурсу повідомимо всіх учасників, що приймали участь, електронною поштою в строк не пізніше 07 лютого 2019 року.

Додаткові умови:

 • рішення про прийняття пропозиції може прийматися з урахуванням у тому числі, але не виключно, таких факторів: ціни, ділової репутації, рекомендацій, історії ділових відносин, обізнаності про компетенцію та якість послуг, досвіду роботи тощо.

Голова Наглядової ради  Мотрук Д.Я.


Положення про порядок проведення конкурсу

Затверджено рішенням Наглядової ради
Протокол № 35 від 22.01.2019 року

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення конкурсу з відбору суб’єкту аудиторської діяльності
для проведення обов’язкового аудиту
фінансової звітності ПрАТ СК «КАШТАН»

Це Положення містить порядок  проведення конкурсу з відбору суб’єкту аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства відповідно діючого законодавства.
 
1. Для проведення конкурсу в установленому законодавством порядку  може створюватися аудиторський комітет, який складається з Голови та членів аудиторського комітету, вразі не створення аудиторського комітету відповідальність за організацію та  проведення конкурсу покладається на Наглядову Раду Товариства.

2.
Аудиторський комітет в установленому законодавством порядку оголошує конкурс з відбору суб’єкту аудиторської діяльності на послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства: розробляє та публікує на сайті ПрАТ «СК «Каштан» оголошення про проведення конкурсу з відбору суб’єкту аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства, у якому вказується строк надання документів для претендентів, адреса електронної пошти ПрАТ «СК «Каштан», на яку необхідно надіслати документи на розгляд аудиторському комітету, у оголошенні про конкурс вказуються контактні особи ПрАТ «СК «Каштан», посилання на сайт ПрАТ «СК «Каштан», на якому  претенденти можуть ознайомитись з повною інформацією з діяльності Страховика, у тому числі фінансовою звітністю за періоди попередні перед звітним.

У оголошенні також вказуються:

- цілі та обсяг аудиту;
- завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності;
- критерії відбору; документи, які повинні бути  надані претендентами.

Суб’єктам аудиторської діяльності, які виявили бажання брати участь у конкурсі безкоштовно надається тендерна документація, яка розкриває інформацію про діяльність підприємства, що становить суспільний інтерес, та містить завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності.    

3. У конкурсі можуть приймати участь суб’єкти аудиторської діяльності, які відповідають вимогам, встановленим законодавством України для суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес та Критеріям відбору, встановленим в п.4 цього Положення.

4. Критерії відбору суб’єктів аудиторської діяльності.

Суб’єкти аудиторської діяльності для надання послуг для проведення обов’язкового  аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес повинні:

 - бути включеними до Реєстру Суб’єктів аудиторської діяльності та бути внесені у розділ Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес з внесенням до нього відомостей, передбачених Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
- відповідати вимогам до внутрішньої організації суб’єктів аудиторської діяльності, які мають проводити обов’язковий аудит фінансової звітності відповідно до ст.23.Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», у тому числі  мати достатній рівень кваліфікації та досвіду відповідно до міжнародних стандартів аудиту. В суб’єкті аудиторської діяльності за основним місцем роботи має працювати не менше п’яти аудиторів із загальною численністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до ст.19 Закону або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності;
- мати договір страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, який діє протягом усього періоду надання аудиторських послуг;
- щорічний дохід за звітний період  від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавались послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду не перевищує 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг;
Не допускаються до участі в конкурсі суб’єкти аудиторської діяльності, які: не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

Суб’єкти аудиторської діяльності повинні:
- забезпечити етичну професійну поведінку із дотриманням пріоритету суспільних інтересів, загальних норм моралі, принципів незалежності та об’єктивності, професійної компетентності, конфіденційності та професійної таємниці;
-  дотримуватись принципу професійного скептицизму відповідно до ст.9 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»; незалежності та об’єктивності відповідно до ст.10 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
- організація роботи з виконання завдання з обов’язкового аудиту повинна відповідати вимогам ст. 24 Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
-  відповідати вимогам з обмеження щодо надання послуг відповідно до ст. ст.27,29,30 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»
-    проводити оцінку загроз незалежності відповідно до ст.28 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
- виконувати інші вимоги, передбачені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» щодо особливостей проведення обов’язкового аудиту підприємств, що становлять суспільний інтерес.

5. Аудиторський комітет розглядає та оцінює конкурсні пропозиції, подані суб’єктами аудиторської діяльності, за встановленими критеріями відбору. Прийняття рішення Аудиторським комітетом здійснюється на Засіданні аудиторського комітету та оформлюються протоколом.

6. За результатами конкурсу Аудиторський комітет складає звіт про висновки процедури відбору, який має включати щонайменше дві пропозиції щодо відбору суб’єктів аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності і рекомендує Наглядовій Раді прийняти рішення відносно конкретного суб’єкта, який брав участь у конкурсі.

7. Наглядова Рада формує пропозиції щодо призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту підприємств, що становлять суспільний інтерес, які мають включати рекомендації аудиторського комітету, а також обґрунтовані рекомендації щодо одного суб’єкта. Якщо рекомендації Аудиторського комітету не буде враховано Наглядовою Радою, то нею має бути наведення обґрунтування відхилення пропозицій. При цьому, суб’єкт аудиторської діяльності, запропонований Наглядовою Радою, має бути з числа конкурсантів та відповідають вимогам, встановленим цим Положенням.

8. Рішення про призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту підприємств, що становлять суспільний інтерес приймається в порядку, визначеному законодавством та Статутом Товариства.

9. Інформація про результати конкурсу повідомляється на сайті ПрАТ «СК «Каштан» у розділі «Новини» у день затвердження суб’єкта, який  буде  проводити обов’язковий аудит фінансової звітності Товариства.